DEBI HARRIS TAKES OVER WOMEN’S FUND OF MIAMI+

DEBI HARRIS TAKES OVER WOMEN’S FUND OF MIAMI